Servicevoorwaarden

Enerzijds regelen de huidige voorwaarden het gebruik van www.la-bel.be (hierna aangeduid als de "Website") zoals uiteengezet in de "Gebruiksvoorwaarden" in sectie I hieronder. Anderzijds zijn de onderhavige voorwaarden ook van toepassing op de online verkoop van La&Bel-producten (hierna "Producten" genoemd) via de Website. Deze worden beschreven in sectie II 'Algemene verkoopvoorwaarden'.
 

 

Ik. GEBRUIKSVOORWAARDEN – JURIDISCHE KENNISGEVING

 

WELKOM BIJ LA&BEL
Bedankt voor het gebruik van onze website. De volgende juridische kennisgeving beschrijft de gebruiksvoorwaarden.


I.1. VERKOPER - PUBLISHER IDENTIFICATION
De www.la-bel.be website (hierna de 'Website' genoemd) wordt beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van:
BE&LA.STYLE BV (hierna "La&Bel", "wij", "ons" of "onze") - Hogenbilk 14 - 8470 Gistel - België
Geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0450243217
Klant Contactgegevens service La&Bel
Postcorrespondentie: Hogenbilk 14 – 8470 Gistel – België
E-mail: info@la-bel.be of via het contactformulier op onze website.
I.2. ALGEMEEN – DEFINITIES
Het gebruik van de La&Bel-website is onderworpen aan de bepalingen van deze juridische kennisgeving (hierna de "Juridische kennisgeving" of "kennisgeving").
De Website is bedoeld om gebruikers in staat te stellen de lederwaren van La&Bel (hierna ook "Producten" genoemd) te ontdekken en te kopen.
Alle vragen of klachten met betrekking tot de Website, deze Juridische kennisgeving, de verkoopvoorwaarden (hierna de 'TCS' genoemd), het privacy- en cookiebeleid (hierna het 'Privacy- en cookiebeleid' genoemd) moet worden verzonden naar La&Bel op het hierboven vermelde adres of per e-mail naar info@la-bel.be.
De termen "Be&La.Style", "La&Bel", "wij", "ons" of "onze" verwijzen naar Be&La.Style BV op deze hele site.
Onze website, alle informatie die deze bevat en de aangeboden diensten kunnen hierna worden aangeduid als "La&Bel Services" (of onze "Services").
Iedereen die gebruik wil maken van onze diensten en aan de TCS heeft voldaan, wordt hierna een "Klant" (of u) genoemd.
Een "Gebruiker" is een natuurlijke persoon, eindklant die onze Website bezoekt en gebruikt.
Elke bestelling die door een klant wordt geplaatst zoals hierin bepaald, wordt een "Bestelling" genoemd.
I.3. HOSTING DIENSTVERLENER
De site wordt gehost door het bedrijf Combell nv, met EMEA-hoofdkantoor te Skaldenstraat 121, 9042 Gent, België.
I.4. AANVAARDING
I.4.1. De toegang tot de website is onderworpen aan de huidige kennisgeving, de verkoopvoorwaarden, het privacybeleid, het cookiebeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Bijgevolg impliceert het inloggen op en het verder gebruiken van deze Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van deze Verklaring, het Privacybeleid en het Cookiebeleid. Als u het niet eens bent met een van deze, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website.
I.4.2. Alleen deze kennisgeving, de verkoopvoorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid regelen de relatie tussen de gebruiker en La&Bel in met betrekking tot het gebruik van de Website en van de Dienst. Ze kunnen op elk moment op de Website worden geraadpleegd.
I.5. TOEGANKELIJKHEID – WERKING – GEBRUIK VAN DE WEBSITE
I.5.1. La&Bel verbindt zich ertoe alle inspanningen te leveren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Website up-to-date blijft en dat een normaal aantal gebruikers te allen tijde toegang heeft tot de Website.Desalniettemin kan La&Bel geen garanties bieden dat de functionaliteiten van de Website zonder onderbreking of zonder fouten beschikbaar zullen zijn, dat eventuele defecten onmiddellijk zullen worden verholpen of dat de server die de website host, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.
I .5.2 La&Bel kan niet instaan ​​voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar Website wordt verspreid, noch voor de duurzaamheid van de goede werking ervan, noch voor de totale informatiebeveiliging erop (het kan bijvoorbeeld niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of het niet beschikbaar zijn van informatie op haar Website). Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade en/of nadeel, van welke aard ook, die zou kunnen voortvloeien uit de opschorting, onderbreking, (technische) storing, vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een gedeelte van de Website en voor eventuele virussen of andere schadelijke elementen die op de Website aanwezig zijn.
I.5.3. Indien de Gebruiker een fout, een virus of andere schadelijke elementen op de Website aantreft, wordt hij/zij verzocht ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@la-bel.be om ons de nodige maatregelen nemen. La&Bel raadt Gebruikers in ieder geval aan om firewalls, antivirussoftware en andere relevante beveiligingssoftware op hun computer te installeren, om te voorkomen dat deze beschadigd raakt.
I.5.4. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website alleen te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel, met uitsluiting van enig ander doel.
I.5.5. Het is de plicht van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat alle door hem/haar verstrekte gegevens juist en actueel zijn.
I.5.6. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te goeder trouw te gebruiken en te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en in het bijzonder zich te onthouden van:
 • het verzenden van valse of misleidende inhoud of mededelingen aan La&Bel (en om die inhoud, indien van toepassing, bij te werken om ervoor te zorgen dat deze niet onjuist of misleidend wordt), het verzenden van inhoud of mededelingen die obsceen, racistisch of xenofoob, ongepast, onwettig, bedrieglijk, een inbreuk op de privacy van anderen, beledigend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend of intimiderend, lasterlijk, een schending van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, en het verzenden van inhoud of communicatie die aanmoedigt of bijdraagt ​​aan een van de bovenstaande gedragingen;
 • het verstrekken van e-mailadressen of andere soorten inhoud aan La&Bel zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen
 • het verzenden van La&Bel-inhoud die in strijd is met de rechten van derden of die deze partijen in welke vorm dan ook benadeelt (intellectuele eigendomsrechten, privacy, bedrijfsgeheimen enz.);
 • het verzenden van La&Bel-inhoud die gebruikers doorverwijst naar illegale websites of websites die ongepaste inhoud bevatten;
 • de Website gebruiken om ongevraagde spam of kettingmail of e-mails te verzenden voor soortgelijke of frauduleuze acties;
 • het negeren van de technische beschermingsmiddelen voor documenten en multimedia-elementen;
 • het ondernemen van acties die de goede werking van de Website, de Service kunnen verstoren, met inbegrip van het gebruik van computerwormen, virussen, tijdbommen of bulkmails;
 • een valse naam, een pseudoniem gebruiken of de identiteit aannemen van een andere persoon of entiteit;
 • het gebruik van de Website voor andere doeleinden dan die uiteengezet in de Verklaring.
I.5.7. De Gebruiker mag niet proberen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot enig deel van de Website, de server waarop onze Website is opgeslagen, of enige andere server, computer, database of apparatuur die is verbonden met of wordt gebruikt om de Website te laten draaien. Overtreding van deze bepaling is een strafbaar feit. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken.
I.5.8.La&Bel behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving, de gehele of een deel van de Website op te schorten of stop te zetten
I.5.9. La&Bel wijst alle aansprakelijkheid af in het geval de Gebruiker de Juridische kennisgeving, TCS, Cookiebeleid, Privacybeleid en/of toepasselijke wet- en regelgeving niet naleeft. De Gebruiker zal La&Bel verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle gerechtelijke procedures, klachten of aanklachten ingediend door derden (inclusief door de overheid) met betrekking tot zijn/haar gebruik van de Website.
I.6. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES
La&Bel zal zorgen voor de bescherming van persoonlijke gegevens die worden verstrekt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op onze website onder "Privacybeleid".
De Gebruiker wordt er ook op gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan onze Website automatisch een of meer cookies in zijn browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd. De regels die van toepassing zijn op cookies zijn toegankelijk in het Cookiebeleid dat beschikbaar is op onze Website onder “Cookiebeleid”.
I.7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
I.7.1. De eigendomstitel van de Website en zijn elementen (handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, muzikale inhoud, teksten, enz.) berust bij La&Bel. Ze zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrechten, modelrechten, merkrechten, enz.) en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of verspreid zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van La&Bel of, in voorkomend geval, van de houder van de betreffende rechten, op gevaar af te worden beschouwd als een inbreuk op auteursrechten en/of modelrechten en/of merkrechten, strafbaar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
I.7.2. Door middel van deze Verklaring verleent La&Bel de Gebruiker hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, voor een onbepaalde termijn, die op elk moment zonder opgave van redenen kan worden ingetrokken, om toegang te krijgen tot de inhoud van de Website, om weer te geven en inhoud uitsluitend voor weergavedoeleinden downloaden. Het is de Gebruiker eveneens toegestaan ​​kopieën van de op de Website getoonde inhoud af te drukken voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij/zij op geen enkele wijze de inhoud van de Website wijzigt en dat hij/zij alle gegevens van de Website bewaart. vermelding van auteurschap en herkomst. Elke reproductie is bijgevolg enkel toegestaan ​​voor strikt privédoeleinden in de zin van artikel XI.190 5° van het Wetboek Economisch Recht.
I.7.3. Elk gebruik van de Website en van zijn elementen die niet voorzien zijn in dit artikel is strikt verboden.
I.8. LINKS NAAR EN OP ANDERE WEBSITES
De Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Daarnaast kunnen sommige websites een link naar onze Website bevatten. Deze websites van derden vallen buiten de controle van La&Bel, die bijgevolg elke aansprakelijkheid afwijst voor de werking van deze websites, hun inhoud of hun gebruik.
La&Bel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar onze Site linkt, noch voor enige schade opgelopen tijdens het bezoeken van die sites. Gebruikers bezoeken andere sites op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.
I.9. WIJZIGINGEN – TAALVERSIES
I.9.1. La&Bel behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Verklaring op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Gebruiker wordt daarom uitgenodigd om deze regelmatig te raadplegen.
I.9.2. In geval van discrepanties tussen de taalversies van deze Verklaring, de TCS, het Privacy- of het Cookiebeleid, prevaleert de Nederlandse versie.
I.10. GELDIGHEID - SCHEIDBAARHEID
I.10.1. Het feit dat La&Bel zich op een bepaald moment niet beroept op een clausule van deze Kennisgeving mag niet betekenen dat La&Bel te zijner tijd afstand doet van haar prerogatief om haar rechten uit hoofde van die clausule te doen gelden.
I.10.2. De nietigheid, veroudering of de niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de bovenstaande of onderstaande clausules zal niet leiden tot de nietigheid van deze Kennisgeving in hun geheel.De clausule die geheel of gedeeltelijk nietig, verouderd of niet-afdwingbaar is bevonden, wordt geacht niet te zijn geschreven. La&Bel verbindt zich ertoe de clausule te vervangen door een andere clausule, die - voor zover mogelijk - hetzelfde doel.
I.11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Deze Website wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie, uitvoering of geldigheid ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waaraan La&Bel is onderworpen.
Alvorens stappen te ondernemen om een ​​geschil via de rechtbanken op te lossen, verbinden de partijen zich ertoe om alles in het werk te stellen om de zaken in der minne op te lossen.
----------------------------------------

II. VERKOOPVOORWAARDEN

II.1. INLEIDING
Lees de volgende voorwaarden (de "Algemene voorwaarden" of "TCS") aandachtig door voordat u uw bestelling plaatst op de La&Bel-website.
Deze voorwaarden vertellen wie we zijn, hoe we onze producten aan u zullen leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie.
Elke bestelling via deze website is onderworpen aan deze TCS.
II.2. VERKOPER - PUBLISHER IDENTIFICATION
De www.la-bel.be website (hierna de 'Website' genoemd) wordt beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van:
BE&LA.STYLE BV (hierna "La&Bel", "wij", "ons" of "onze")
Hogenbilk 14
8470 Gistel
BELGI
Bedrijfsnummer BE0450243217
Klantenservice Contactgegevens La&Bel
- Postcorrespondentie: Hogenbilk 14 – 8470 Gistel – België
- E-mail: info@la-bel.be of via het contactformulier op onze website.
II.3. DEFINITIES
De termen "Be&La.Style", "La&Bel", "wij", "ons" of "onze" verwijzen op deze site naar Be&La.Style BV.
Onze website, alle informatie die deze bevat en de aangeboden diensten kunnen hierna worden aangeduid als "La&Bel Services" (of onze "Services").
Iedereen die gebruik wil maken van onze diensten en aan de TCS heeft voldaan, wordt hierna een "Klant" (of u) genoemd.
Een "Gebruiker" is een natuurlijke persoon, eindklant die onze Website bezoekt en gebruikt.
Elke bestelling die door een klant wordt geplaatst zoals hierin bepaald, wordt een "Bestelling" genoemd.
In deze voorwaarden, waar we verwijzen naar "gepersonaliseerde producten", bedoelen we alle producten die op uw bestelling en instructies zijn gemaakt, inclusief bijvoorbeeld hot stamping-service en eventuele wijzigingen aan onze standaardproducten die voor u zijn uitgevoerd.
II.4. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
De aankoop van een goed of een dienst, of het aanmaken van een persoonlijk account impliceert de aanvaarding van alle huidige AV door de Gebruiker, die erkent er volledig kennis van te hebben genomen. Deze aanvaarding kan er bijvoorbeeld in bestaan ​​dat de consument het vakje aanvinkt dat overeenkomt met de zin die de aanvaarding van deze algemene voorwaarden aangeeft. Een vinkje in dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de Gebruiker.
De aanvaarding van deze TCS houdt in dat de gebruikers over de nodige rechtsbevoegdheid beschikken om dit te doen.
La&Bel behoudt zich het recht voor om de TCS op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Controleer de laatste versie van de TCS op onze website voordat u een bestelling plaatst. Als u producten bestelt nadat we wijzigingen in deze TCS hebben doorgevoerd, bevestigt u uw acceptatie met de nieuwe voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze AV dienen het gevolg te zijn van een onderling schriftelijk vastgelegde overeenkomst.
De producten die op onze Website worden getoond, zijn bedoeld om uitsluitend te worden verkocht aan eindklanten die natuurlijke personen zijn, uitsluitend handelen voor hun persoonlijke behoeften en niet rechtstreeks verband houden met een commerciële activiteit. Uw bestelling op onze Website moet strikt beperkt blijven tot uw persoonlijk gebruik.
Door een bestelling te plaatsen via deze Website, garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en dat u in staat bent om juridisch bindende contracten aan te gaan.
Als we contact met u moeten opnemen, zullen we dit doen door telefoon of door u te schrijven op het e-mailadres of postadres dat u ons in uw Bestelling hebt verstrekt.
II.5. ONZE PRODUCTEN
II.5.1. Beschrijving – Bestelling – Beschikbaarheid
Alle producten die op de Website worden getoond, zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Hoewel we ernaar streven om informatie op de Website te publiceren die, voor zover wij weten, correct en actueel is, is het mogelijk dat bepaalde producten die op de Website worden getoond niet langer beschikbaar zijn voor aankoop. In het geval dat het product niet beschikbaar is, zal La&Bel u telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Alle gedane betalingen worden teruggestort. Geen van de partijen heeft het recht om enige schadevergoeding te vorderen als gevolg van een dergelijke annulering.
Producten kunnen enigszins afwijken van hun afbeeldingen. We doen ons best om afbeeldingen van hoge kwaliteit van onze productselectie op onze website te produceren en de kleuren nauwkeurig weer te geven. Kleine kleurverschillen zijn echter mogelijk als gevolg van verschillende beeldacquisitie, weergavetechnologieën of andere technische redenen.
Ook andere variaties in producten zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de grootte en kleurnuances van de schalen van zalm en pirarucu die we gebruiken, zijn mogelijk. Het leer en visleer dat wij gebruiken is een natuurproduct dat van product tot product en van collectie tot collectie kan verschillen in kleur of structuur.
Rekening houdend met het voorgaande, zijn de afbeeldingen van de producten op onze website alleen voor illustratieve doeleinden.
La&Bel kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien de kenmerken van de artikelen afwijken van de afbeeldingen op de Website of indien deze laatste onjuist of onvolledig zijn. Houd rekening met de teksten voor de kenmerken die op de collectiepagina's worden vermeld, die we hebben geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van een materiële fout, typografische fout of enige andere onopzettelijke fout of nalatigheid met betrekking tot de informatie die op de Website wordt gepubliceerd. Houd er rekening mee dat fabrikanten de technische samenstelling van productreferenties zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen.
Het productaanbod op onze Website is niet-bindend en vormt slechts een uitnodiging aan de klant om een ​​bestelling te plaatsen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons. We behouden ons het recht voor om de op de Website aangeboden producten op elk moment te wijzigen.
II.5.2 Pre-Order
U kunt op deze Website producten bestellen die nog niet zijn vervaardigd en waarvoor u een 'pre-order' plaatst. Deze vooraf bestelde producten zijn ook onderhevig aan beschikbaarheid en we geven geen garantie over hun productie of fabricage. Indien het product om welke reden dan ook niet beschikbaar kan worden gesteld, worden alle gedane betalingen gerestitueerd. Geen van de partijen heeft het recht om enige schadevergoeding te vorderen als gevolg van een dergelijke annulering.
II.6. BESTELLING EN AANVAARDING
II.6.1. Bestelproces
Zodra u een product heeft gekozen dat u wilt bestellen, moet u ons online bestelproces voltooien door op de knop "Nu bestellen" of "Nu bestellen" te drukken. Het geselecteerde product wordt in uw “Shopping Bag” geplaatst. U kunt op elk moment de producten die u heeft geselecteerd controleren door op de knop "Winkelmand" te klikken en een product te verwijderen of toe te voegen.
Zorg ervoor dat alle personalisatiegegevens correct zijn. Als we producten personaliseren in overeenstemming met de gegevens die u ons hebt gegeven, bent u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct zijn.
Wanneer u uw selectie heeft voltooid en de inhoud van uw "Boodschappentas" wilt bevestigen, gaat u verder naar "Afrekenen" en volgt u de instructies.
Als u voor de eerste keer een bestelling plaatst, kunt u ofwel inchecken als een gast of open een account bij ons
II.62. Betaling
Zodra deze informatie naar behoren is ingevoerd en bevestigd, wordt automatisch de prijs van de producten en eventuele kosten weergegeven. Controleer de juistheid van de selectie voordat u de bestelling bevestigt. Als u akkoord gaat met de selectie en de prijs, klikt u op de knop "Doorgaan naar betalen". U dient dan uw betalingsgegevens in te vullen. Door op de knop "Doorgaan naar betalen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de producten in uw Shopping Bag.
Alle bestellingen moeten worden betaald op het moment van bestellen. Wij accepteren de volgende betaalmethoden: Bancontact, Belfius Betaalknop, KBC Betaalknop, Maestro, Mastercard, Visa, Amex.
La&Bel gebruikt Secure Socket Layers (SSL), de industriestandaard bij het overdragen van informatie om uw Bestellingen te verwerken, door gebruik te maken van Mollie. Communicatie is beveiligd door alle gegevens van en naar de site te versleutelen.
De producten blijven eigendom van La&Bel tot de volledige aankoopprijs door de Klant is betaald. Ongeacht de eigendomstitel gaat het risico van verlies en beschadiging over op de Klant op het moment van levering.
II.6.3. Orderbevestiging
De bestelling is succesvol afgerond als deze door La&Bel is bevestigd met een bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail betekent nog niet de aanvaarding van de bestelling van de Klant door La&Bel. Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en acceptatie. Wij behouden ons het recht voor om een ​​bestelling niet te accepteren. Een dergelijke niet-acceptatie kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat (i) producten op de Website worden getoond maar niet langer beschikbaar zijn; (ii) producten die op de Website worden getoond, bevatten een duidelijke prijsfout; (iii) we zijn niet in staat om autorisatie voor uw betaling te verkrijgen; (iv) er zijn verzendbeperkingen van toepassing op een product. We zullen u onverwijld informeren over het onvermogen om de producten te leveren en u onmiddellijk terugbetalen voor alle bedragen die al zijn betaald voor de niet-beschikbare producten.
De koopovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer u van La&Bel een bevestiging ontvangt dat de producten naar u zijn verzonden.
II.6.4. Een recente bestelling annuleren
Een reeds verzonden bestelling kan worden geannuleerd, op voorwaarde dat u het pakket weigert zonder het te openen.
Als u een zojuist geplaatste bestelling wilt annuleren, neemt u contact met ons op onder vermelding van de factuurnaam op de bestelling en het bestelnummer.
Annulering is kosteloos als de Bestelling nog niet is voorbereid. Als de bestelling al is verzonden, kan de bestelling alleen worden geannuleerd als u het pakket weigert te accepteren, zonder het te openen, en verzend- en retourkosten kunnen worden afgetrokken van de terugbetaling.
II.6.5. Prijs - Invoerrechten en belastingen– Verzendkosten
Onze prijzen zijn inclusief Belgische BTW.
De verkoopprijs voor elk product op onze website wordt uitgedrukt in euro's.
La&Bel geeft wijzigingen in het btw-tarief door. Als het btw-tarief verandert tussen uw besteldatum en de datum waarop wij het product leveren, past La&Bel het btw-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product al volledig heeft betaald voordat de wijziging van het btw-tarief van kracht wordt.
We bieden geen btw-teruggavediensten.
La&Bel behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen.
Prijzen die op uw Bestelling verschijnen nadat deze is bevestigd en geregistreerd, zijn de prijzen die op de dag van de bestelling worden vermeld. Ze zijn vast en definitief: als de prijzen enkele dagen na het plaatsen van de bestelling dalen, kunnen we u in geen geval het verschil compenseren; als de prijzen stijgen, verplichten we ons om te verkopen tegen de prijs die is vastgesteld op de dag van de bestelling.
Er worden verzendkosten in rekening gebracht voor het verzenden van de bestelling. Tenzij anders vermeld in de productfiche, worden deze kosten berekend volgens de prijslijst gepubliceerd op onze pagina bezorgkosten, volgens de bestemming. Dit bedrag wordt ook toegevoegd aan uw winkelwagen.De totale prijs inclusief deze kosten verschijnt in het overzicht van het winkelwagentje voordat u uw bestelling bevestigt:
 • Verzendkosten voor België zijn gratis
 • Voor alle aankopen boven 195 EUR is verzending binnen de EU gratis
 • Verzendkosten buiten de EU worden getoond tijdens het aankoopproces.
  Voor niet-EU-landen kan La&Bel niet anticiperen op de belastingen, invoerrechten, invoerrechten of douanekosten die door u moeten worden betaald zodra de Bestelling het land van bestemming heeft bereikt.
  Express verzending wordt geleverd met extra kosten. Neem contact met ons op via info@la-bel.be als u uw artikel met Express-service wilt laten verzenden.
  II.7. LEVERING
  II.7.1. Levertijden
  Onze levertijden variëren afhankelijk van uw geografische gebied en de vervoerder die de levering uitvoert. La&Bel zal u op de hoogte stellen als we een probleem ontdekken waardoor we de maximale wettelijke termijn van 30 kalenderdagen niet kunnen halen.
  De levering vindt plaats op het adres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, tijdens de normale kantooruren.
  Tenzij anders vermeld op de Website tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde producten, verbinden wij ons ertoe de producten binnen de EU te leveren binnen de maximale wettelijke termijn van 30 kalenderdagen.
  In België en de buurlanden verbinden we ons ertoe om binnen 5 werkdagen te leveren, terwijl in andere Europese landen (exclusief eilanden en berggebieden) de levertijd 6 werkdagen is. Buiten de EU is de levertijd vijf (5) tot zeven (7) werkdagen.
  Als de vervoerder ons op de hoogte stelt van een vertraging in de verzending of een ander probleem dat vertraging kan veroorzaken, zal La&Bel u per e-mail op de hoogte stellen en u de verwachte wachttijd laten weten en/of een andere optie aanbieden. De verkoop wordt geannuleerd als u niet binnen 7 werkdagen op deze e-mail reageert en de betaalde bedragen worden terugbetaald. La&Bel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen bij de vervoerders.
  Levertijden zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. De levertijd is afhankelijk van het type product dat je bestelt, de beschikbaarheid van het product, je afleveradres en de door jou gekozen bezorgmethode. Wanneer u een product in "pre-order" bestelt, wordt de levertijd verlengd of in ieder geval anders dan een product dat al op voorraad is. La&Bel kan daarom een ​​andere levertijd hanteren, afhankelijk van het feit of bepaalde producten vooraf zijn besteld en of bepaalde producten op voorraad zijn op het moment van de pre-order.
  In ieder geval kunnen de zaken alleen op tijd worden geleverd als de koper op de hoogte is van de verplichtingen van de Klant jegens La&Bel, terwijl een tijdige levering mogelijk niet mogelijk is als de verplichtingen niet worden nagekomen, door welke oorzaak dan ook.
  II.7.2. Late levering
  Aarzel niet om een ​​vertraging in de levering te melden, zodat we een onderzoek kunnen uitvoeren om uw pakket te vinden of om een ​​terugbetaling te doen.
  Indien de voor het land van bestemming opgegeven gebruikelijke leveringstermijn met meer dan 3 werkdagen wordt overschreden, dient de Klant La&Bel hiervan op de hoogte te brengen, zodat deze in-house en bij de vervoerder een onderzoeksprocedure kan opstarten en, afhankelijk van de ontvangen informatie, ofwel een andere deadline aanbieden, ofwel een tweede verzending ondernemen op eigen kosten van La&Bel (het is aan de Klant om deze tweede verzending te weigeren en te vragen om deze terug te sturen als de eerste verzending in de tussentijd aankomt), of een terugbetaling.
  Als deze nieuwe termijn niet wordt gehaald of duidelijk niet redelijk is, kan de consument binnen maximaal 30 dagen een schriftelijk verzoek indienen om de koop te ontbinden. Na deze termijn worden geen klachten meer geaccepteerd.
  In geval van ontbinding of het niet beantwoorden van de e-mail waarin een vertraging / tekort aan voorraad wordt gemeld, worden de bedragen die de consument heeft betaald bij het plaatsen van de bestelling binnen een termijn van maximaal 14 dagen terugbetaald het licht van de betaling van de niet geleverde producten Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging te wijten is aan overmacht tijdens de voorbereiding of levering van de bestelling (zie artikel in deze algemene verkoopvoorwaarden over de beperking van aansprakelijkheid). In een dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe geen juridische stappen te ondernemen tegen de verkoper en ziet hij af van het recht om de verkoop te beëindigen zoals voorzien in dit artikel.
  II.7.3. Deellevering
  La&Bel is gerechtigd om deelleveringen van producten te doen plaatsvinden onder één verkoopovereenkomst. Extra bezorgkosten zijn voor rekening van La&Bel
  II.7.4. Overdracht van Verantwoordelijkheid
  Ongeacht de eigendomstitel, gaat het risico van verlies en beschadiging over op de Klant (of de door de Klant aangewezen persoon) op het moment van levering.
  II.7.5. Discrepantie tijdens de Levering
  Uw pakket is goed verpakt en verzekerd tegen schade en diefstal, dus controleer de staat van het pakket bij ontvangst en weiger het als u twijfels heeft over de staat of inhoud.
  Uw aankopen worden met de grootste zorg verpakt met behulp van geschikte beschermende materialen. Door de aandacht die we besteden aan de verpakking kunnen we een optimale bezorgservice bieden.
  Verzonden producten zijn gedurende het gehele transport kosteloos verzekerd tegen bederf en diefstal. U dient daarom de volledigheid van uw bestelling en alle items erin te controleren bij ontvangst van het pakket en in aanwezigheid van de persoon die de levering uitvoert om indien nodig een probleem te melden.
  Mocht u enige discrepantie opmerken met betrekking tot het uiterlijk van het pakket (zoals scheuren, sporen van vocht en andere vormen van bederf) of u twijfelt over de staat of inhoud van de Bestelling, bent u verplicht de bestelling te weigeren. goederen bij ontvangst. De Klant moet elke discrepantie op de leveringsbon vermelden, in de vorm van handgeschreven opmerkingen, samen met de handtekening van de Klant. Elk product dat wordt geweigerd, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de vervoerder worden geretourneerd. Wij zijn niet genoodzaakt om uw verzoek tot uitoefening van een weigeringsrecht in te willigen als u niet aan deze vereisten voldoet.
  II.7.6. Bij Afwezigheid
  Het door u opgegeven telefoonnummer of e-mailadres stelt de vervoerder in staat contact met u op te nemen. Als er geen levering is, kunt u contact opnemen met de vervoerder via het nummer en de referentie die op de leveringsbon staan ​​vermeld.
  II.7.7. Als het pakket niet wordt opgehaald
  Als uw pakket door de vervoerder aan ons wordt geretourneerd, neemt La&Bel na ontvangst van het pakket per e-mail contact met u op om u te vragen wat u nu met de bestelling wilt doen. Als u ten onrechte heeft geweigerd het pakket in ontvangst te nemen of als u afwezig was op het moment van levering en u heeft het pakket niet binnen de termijn bij de vervoerder opgehaald, dan kunt u vragen om het terug te sturen door voorafgaande betaling van de kosten van opnieuw verzenden. Deze kosten moeten ook worden betaald voor bestellingen waarvoor de verzendkosten gratis waren.
  II.8. RETOUREN – HERROEPINGSRECHT
  II.8.1. Retourmelding
  Je hebt het recht om de Bestelling binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van reden te herroepen of te retourneren.
  De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen vanaf de dag van levering van het/de product(en). Indien meerdere producten in één bestelling worden besteld en afzonderlijk worden geleverd, wordt de termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van levering van het laatste product.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u La&Bel op de hoogte stellen door het retourformulier in te vullen op het retourportaal
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u La&Bel op de hoogte stellen van uw beslissing om het product te retourneren (s) door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) of door gebruik te maken van onderstaand voorbeeldformulier voor herroeping dat naar het volgende adres moet worden gestuurd:
  BE&LASTYLE BV
  Hogenbilk 14
  8470 Gistel
  België
  E-mail: info@la-bel.be
  Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw wil om de producten terug te sturen, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. De retourzending is succesvol afgerond indien deze door La&Bel is bevestigd met een bevestigingsmail.
  Het herroepingsrecht en de mogelijkheid om de producten te retourneren is niet van toepassing op eventueel geleverde Gepersonaliseerde Producten.
  Uw Bestelling wordt op uw kosten en op eigen risico geretourneerd. Pas nadat de geretourneerde artikelen zijn ontvangen en goedgekeurd door La&Bel, gaan we over tot terugbetaling. Import belastingen, douane, rechten kunnen niet worden terugbetaald.
  II.8.2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de staat van het product
  De retourzending wordt niet geaccepteerd en er vindt geen restitutie plaats als het product niet in dezelfde staat wordt geretourneerd als waarin het is geleverd (bijvoorbeeld incompleet, beschadigd of bevuild). Het Product dient in de originele verpakking en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Zorg ervoor dat het verzegelde ophanglabel intact is en nog aan de (hand)tas is bevestigd en is voorzien van alle bijbehorende accessoires zoals de La&Bel-stofzak, instructies en certificaat, met de originele factuur en het herroepingsformulier. U bent als enige aansprakelijk voor waardevermindering van de producten als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard en kenmerken van de producten vast te stellen. U dient ervoor te zorgen dat de producten intact zijn, dat ze op geen enkele manier zijn gebruikt, gedragen of beschadigd. We behouden ons het recht voor om de terugzending te weigeren van producten die beschadigd of verslechterd zijn of die zich in een staat bevinden waaruit duidelijk blijkt dat ze zijn gebruikt voor andere doeleinden dan de controles die strikt noodzakelijk zijn voor de evaluatie van de aard en kenmerken van de producten.
  II.8.3. Terugbetaling
  Als u uw product(en) retourneert, zal La&Bel u alle van u ontvangen betalingen onverwijld terugbetalen en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop we de producten in ruil. La&Bel zal een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval betaalt u geen kosten als gevolg van een dergelijke terugbetaling.
  La&Bel behoudt zich het recht voor om waardeverminderingen die voortkomen uit de behandeling van de goederen die verder gaan dan nodig was om de aard, kenmerken en bruikbaarheid van de artikelen vast te stellen, niet terug te betalen.
  II.9. INSPECTIES EN GEBREKEN
  II.9.1. Meldingen van wanbetalingen
  U moet de producten op het moment van levering inspecteren en elk gebrek aan overeenstemming of defecten zonder onnodige vertraging schriftelijk melden. Deze mededeling wordt geacht onverwijld te zijn gedaan indien zij binnen 5 (vijf) werkdagen na levering is verzonden of, indien het gebrek bij een normale inspectie niet aan het licht is gekomen, uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen na de defect is geconstateerd. Als u een dergelijke kennisgeving niet verstrekt, worden de producten geacht door u te zijn goedgekeurd.
  II.9.2. Vervanging van defecte producten
  In het geval van een non-conformiteit of defect in het product, hebt u het recht om reparatie van het defect of vervanging door een ander defectvrij product te vragen. La&Bel is gerechtigd de door de Klant gevraagde herstelling of vervanging te weigeren indien dergelijke herstelling of vervanging tot onredelijke kosten zou leiden.Als het product niet binnen een redelijke termijn kan worden gerepareerd of vervangen, hebt u het recht om de verkoopovereenkomst te annuleren, de aankoopprijs te verlagen of schadevergoeding te eisen, in elk geval in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke recht als een consument in de zin van de artikelen 1649bis en volgende. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of enig dwingend wettelijk recht dat u mogelijk hebt op basis van de lokale nationale wetgeving.
  II.10. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  II.10.1. La&Bel is een geregistreerd handelsmerk.
  II.10.2. De eigendomstitel van de Website en zijn elementen (handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, muzikale inhoud, teksten, enz.) berust bij La&Bel . Ze zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrechten, modelrechten, merkrechten, enz.) en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of verspreid zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van La&Bel of, in voorkomend geval, van de houder van de betreffende rechten, op gevaar af te worden beschouwd als een inbreuk op auteursrechten en/of modelrechten en/of merkrechten, strafbaar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  II.10.3. Via deze Verklaring verleent La&Bel de Gebruiker hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor een onbepaalde duur, die op elk moment kan worden ingetrokken zonder verklaring van om toegang te krijgen tot de inhoud van de Website, om inhoud uitsluitend voor weergavedoeleinden weer te geven en te downloaden. Het is de Gebruiker eveneens toegestaan ​​kopieën van de op de Website getoonde inhoud af te drukken voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij/zij op geen enkele wijze de inhoud van de Website wijzigt en dat hij/zij alle gegevens van de Website bewaart. vermelding van auteurschap en herkomst. Als zodanig is elke reproductie daarom uitsluitend toegestaan ​​voor strikt privédoeleinden in de zin van artikel XI.190 5° van het Wetboek Economisch Recht.
  II.10.4. U mag inhoud plaatsen of uploaden die u hebt gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot foto's, uw social media-handvat, video's en opmerkingen (gezamenlijk "Gebruikersinzendingen") naar uw sociale media-accounts. Door het plaatsen en uploaden van Gebruikersinzendingen die u hebt getagd met hashtags van het La&Bel-merk, verleent u La&Bel en haar externe serviceproviders die contentbeheerdiensten leveren (gezamenlijk de "Gelicentieerde partijen") de eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig - betaald, niet-exclusief, overdraagbaar recht om uw La&Bel-gelabelde gebruikersinzendingen te gebruiken op een manier die naar eigen goeddunken van La&Bel wordt bepaald, inclusief maar niet beperkt tot op haar webpagina's, sociale mediapagina's die worden beheerd of geïnstrueerd door La&Bel, en in haar andere marketing-, promotie- en reclame-initiatieven, in alle media die nu of hierna bekend zijn. La&Bel mag uw Gebruikersinzendingen op enigerlei wijze naar eigen goeddunken gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren, verzenden, er afgeleide werken van maken, combineren met andere materialen, wijzigen en/of bewerken, zonder enige verplichting jegens u. U verleent de Gelicentieerde Partijen het recht om uw gebruikersnaam, echte naam, afbeelding, gelijkenis, bijschrift, locatie of andere identificerende informatie te gebruiken in verband met het gebruik van uw Gebruikersinzendingen. U verklaart en garandeert hierbij dat (i) u de eigenaar bent van alle rechten in en op uw Gebruikersinzendingen, (ii) u toestemming hebt van alle perso(o)n(en) die voorkomen in uw Gebruikersinzendingen om de hierin verleende rechten te verlenen; (iii) u bent niet minderjarig, en (iv) het gebruik door de gelicentieerde partijen van uw gebruikersinzendingen zoals hierin beschreven, zal de rechten van een derde partij of enige wet niet schenden. U ontslaat, ontslaat en stemt ermee in La&Bel, de gelicentieerde partijen en elke persoon die optreedt voor of namens hen te vrijwaren van enige aansprakelijkheid die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van uw gebruikersinzendingen door de gelicentieerde partijen.
  II.10.5. Elk gebruik van de Website en van zijn elementen die niet voorzien zijn in dit artikel is strikt verboden.
  II.11. GARANTIE
  Op onze producten zit garantie.Neem contact met ons op voordat u een product voor reparatie retourneert, zodat we u een ontvangstbewijs en schriftelijke toestemming kunnen geven. We kunnen u doorverwijzen naar een erkend servicecentrum bij u in de buurt. Eventuele schade die voortvloeit uit uw misbruik van ons product valt niet onder de garantie.
  Al onze verkochte artikelen vallen onder de wettelijke garantie van geschiktheid, de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken en de fabrieksgarantie van 2 jaar (exclusief verbruiksartikelen).
  De garantie van geschiktheid kan worden uitgeoefend als een defect wordt gevonden op de dag van aanschaf van het product en wij zijn aansprakelijk voor elk gebrek aan geschiktheid dat binnen twee jaar na die dag aan het licht komt. Indien het gebrek binnen 6 (zes) maanden na levering wordt ontdekt, wordt het vermoed aanwezig te zijn geweest bij aflevering van de goederen, tenzij de verkoper het tegendeel kan bewijzen. Omgekeerd is het na deze periode van 6 (zes) maanden aan de klant om te bewijzen dat het gebrek bestond op het moment dat de goederen werden verkregen.
  U kunt vragen om de garantie uit te oefenen voor verborgen gebreken als de geopenbaarde gebreken niet verschenen op het moment van aankoop, dateren van vóór de aankoop (en dus niet het gevolg waren van normale slijtage van het product bijvoorbeeld), en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet het product ofwel ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, ofwel dit gebruik zodanig verminderen dat u het product niet of niet tegen een dergelijke prijs zou hebben gekocht als u op de hoogte was van het defect).
  Houd er rekening mee dat de garantie niet van toepassing is op het herstel van schade na levering die het gevolg is van een oorzaak die geen verband houdt met het product (zoals een impact, oxidatie, schade die verband houdt met een verlies,...) of van een defect dat uw verantwoordelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, misbruik of een installatie die niet overeenkomt met de specificaties van de fabrikant, gebruik dat schadelijk is voor de goede bewaring van het product, gebruik van commerciële of collectieve aard of het gebruik van ongeschikte accessoires. Eveneens uitgesloten van de garantie zijn producten die zijn gewijzigd, gerepareerd, ingebouwd of toegevoegd door uzelf of een andere persoon die niet door La&Bel is geautoriseerd, de vervanging van onderdelen, accessoires of verbruiksartikelen waarvoor regelmatige vernieuwing vereist is.
  In het geval van producten die niet overeenkomen met de informatie die werd verstrekt toen de producten op de site werden gepresenteerd of verborgen gebreken hebben, zullen ze worden vervangen of terugbetaald, afhankelijk van de beschikbaarheid van vergelijkbare producten en uw vereisten.
  Klachten dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking van een defect of niet-conform product en in ieder geval binnen 14 dagen per post of per e-mail te worden ingediend in het licht van de contactgegevens van La&Bel. Indien dit niet gebeurt, vervalt het recht op reclame. Zorg ervoor dat het probleem in kwestie gedetailleerd wordt beschreven door alle informatie bij te voegen waarmee de geldigheid van de claim goed kan worden beoordeeld (bijvoorbeeld door deze te onderbouwen met foto's).
  Zodra de claim is geaccepteerd, zullen we u vragen het defecte product te retourneren voordat er een omruilactie wordt ondernomen. In dit geval dient u het product op onze kosten naar ons terug te sturen met het door ons aangegeven transportsysteem.
  Na ontvangst gaan we over tot de omruilactie. Indien het niet mogelijk is om het product te ruilen (verouderd product, niet op voorraad,...), zal La&Bel proberen een vergelijkbaar product aan te bieden van minstens gelijkwaardige kwaliteit. Anders zullen wij restitutie verlenen, rekening houdend met een evenredige afschrijving (verhouding tussen de gebruiksduur en de gebruikelijke levensduur van het gekochte product, in overleg vastgesteld op 5 jaar).
  II.12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  II.12.1. De aansprakelijkheid van La&Bel is beperkt of onbestaande in bepaalde gevallen, zoals overmacht, indirecte schade of gebruik in een land waar de wetgeving anders is.
  We zijn over het algemeen alleen gebonden door een inspanningsverplichting.De aansprakelijkheid onder deze algemene voorwaarden zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat is betaald of betaalbaar is tijdens de transactie die aanleiding geeft tot dergelijke aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of vorm van actie in kwestie
  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van het contract dat is gesloten als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld onvoorziene schade aan apparatuur, brand of schade aan productiefaciliteiten en apparaten, onderbreking van energiebronnen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de mensen en gereedschappen die we nodig hebben om onze verplichtingen na te komen en die de uitvoering van het contract waarschijnlijk onmogelijk of gewoon duurder maken).
  La&Bel is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsverliezen, winstderving, schade of kosten die kunnen ontstaan ​​in verband met de gekochte producten. U alleen bent verantwoordelijk voor het kiezen en kopen van een product. Het niet kunnen gebruiken van de producten, geheel of gedeeltelijk, in het bijzonder wegens onverenigbaarheid, kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, niet-naleving, gebrek of de uitoefening van het herroepingsrecht indien van toepassing, bijvoorbeeld als u geen beroepsbeoefenaar bent en de overeenkomst die is aangegaan om de goederen of diensten te verkrijgen, herroeping toestaat, volgens de artikelen in Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.
  De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Voordat u een bestelling plaatst, is het uw verantwoordelijkheid om bij de bevoegde autoriteiten in uw land na te gaan of het mogelijk is om dit product te importeren of te gebruiken.
  II.12.2. Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor voorzienbaar verlies en door ons veroorzaakte schade. Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van het verbreken van dit contract of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar. Verlies of schade is voorzienbaar als het ofwel duidelijk is dat het zal gebeuren of als zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren op het moment dat het contract werd gesloten, bijvoorbeeld als u dit tijdens het verkoopproces met ons had besproken.
  II.12.3. We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten; en voor producten met gebreken krachtens artikel 1641 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
  II.12.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Wij leveren de producten alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
  II.13. OVERMACHT
  Van overmacht is sprake indien La&Bel geheel of gedeeltelijk verhinderd is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen door omstandigheden buiten haar wil. In dat geval is La&Bel niet gehouden haar verplichtingen na te komen en kan La&Bel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.
  De overeenkomst tussen de consument en La&Bel kan in dergelijke gevallen geheel of gedeeltelijk door uzelf of door La&Bel worden ontbonden. Van overmacht is sprake in geval van oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, overheidsmaatregelen, staking, lock-out, blokkering, uitval van elektriciteit, telefoon- of internetdienst, natuurrampen of soortgelijke gebeurtenissen. Onder dergelijke omstandigheden zal La&Bel proberen alle problemen tijdig op te lossen.
  II.14. GELDIGHEID - SCHEIDBAARHEID
  II.14.1.Het feit dat La&Bel zich op een bepaald moment niet beroept op een clausule van deze Kennisgeving mag niet betekenen dat La&Bel afstand doet van haar prerogatief om haar rechten op grond van die clausule te zijner tijd te doen gelden
  II.14.2. De nietigheid, veroudering of de niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de bovenstaande of onderstaande clausules zal niet leiden tot nietigheid van deze Kennisgeving in hun geheel. De clausule die geheel of gedeeltelijk nietig, verouderd of niet-afdwingbaar is bevonden, wordt geacht niet te zijn geschreven. La&Bel verbindt zich er hierbij toe genoemd beding te vervangen door een ander beding dat - voor zover mogelijk - hetzelfde doel nastreeft.
  II.15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  Deze Website wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie, uitvoering of geldigheid ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waaraan La&Bel is onderworpen.
  Alvorens stappen te ondernemen om een ​​geschil via de rechtbanken op te lossen, verbinden de partijen zich ertoe om alles in het werk te stellen om de zaken in der minne op te lossen.
   
  Gepubliceerd op 8 april 2021.